Останнім часом донори хочуть бачити організації неприбуткового сектору які демонструють свою прозорість та постійний організаційний розвиток. А неприбуткові організації  працюють в умовах постійних змін та високої конкуренції. 
Тому даний практичний курс допоможе організаціям неприбуткового сектору поліпшити та зробити свою фінансову  звітність  більш зрозумілою для надання донорам та іншим зацікавленим особам, що принесе повагу і довіру з боку фінансуюючих агентств, партнерів і бенефіціарів та надасть для організації переваги в конкуренції за все більш дефіцитні ресурси.
  
Ціль:
 • Ознайомити бухгалтерів та фінансових менеджерів з особливостями ведення бухгалтерського обліку в рамках міжнародних стандартів.
 • На практичних прикладах допомогти здійснити самостійно трансформацію української фінансової звітності в звітність за міжнародними стандартами.
Цільова аудиторія: фінансові директори, головні бухгалтери, працівники бухгалтерських служб.
 
Програма тренінгу:
1- й день. Вивчення і практичне застосування основних міжнародних стандартів, необхідних для роботи неприбуткової організації:
 • Загальний огляд системи МСФЗ.
 • Оцінка ступеня невідповідності між УСФЗ та МСФЗ.
 • Порівняльний аналіз або відмінності між українським законодавством та МСФЗ стосовно загальних принципів у фінансовій звітності.
 • Порівняльний аналіз МСФЗ та П(С)БО.
 • IAS 1 Подання фінансової звітності.
 • IAS 2 Запаси.
 • IAS 7 Звіти про рух грошових коштів.
 • IAS 8 Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки. 
 • IAS 10 Події після закінчення звітного періоду. 
 • IAS 19 Виплати працівникам.
 • IAS 16 "Основні засоби".
 • IAS  38 "Нематеріальні активи".
 • IAS  5 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність".
 • IAS  17 "Оренда".
 • IAS  37 "Резерви, умовні зобов'язання і непередбачені активи".
 • IAS 20 "Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу.
 • IAS 24 Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін.
2-й день. Практикум.
Трансформація фінансової звітності згідно з МСФЗ:
1. Визначення терміна "трансформація фінансової звітності".
2. Методологічні основи трансформації фінансової звітності, практично застосовані українськими підприємствами.
3. Послідовність і етапи трансформація фінансової звітності.
Трансформація балансу:
 • Визнання активів відповідно до вимог МСФЗ.
 • Визнання зобов'язань, втому числі цільового відповідно до вимог МСФЗ.
 • Перекласифікація об'єктів для приведення їх у відповідність до вимог МСФЗ.
Трансформація звіту про фінансові результати в звіт про прибутки та збитки:
 • Визнання доходів і витрат відповідно до МСФЗ.
 • Рекласифікація статей звіту про прибутки і збитки відповідно до вимог МСБО.
 • Коригування показників звіту про фінансові результати.
Складання звіту про рух грошових коштів.
Примітки до фінансових звітів:
 • Інформація про облікову політику та облікові оцінки.
 • Події після дати балансу.
4.Вплив зміни валютних курсів:
 • Відображення у звітності курсових різниць за операціями в іноземній валюті.
 • Переклад звітності з функціональної валюти у валюту подання звітності.
5. Налагодження записів і перерахунок таблиць.
6. Критерій ефективності трансформації фінансової звітності та аналіз її інформаційного навантаження.
7. Практичний приклад трансформації фінансової звітності.
 
 
Категорія: МСФЗ
Диплом АССА з міжнародної фінансової звітності (ДипІФР) - програма з вивчення міжнародних стандартів фінансової звітності, ідей та принципів, що лежать в їх основі, та отримання навичок практичного застосування стандартів при роботі на міжнародному ринку. 
Програма з підготовки до здачі іспиту для отримання сертифікату АССА ДипІФР (Рос) - найбільш повна програма російською мовою з Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності, яка розроблена Асоціацією Сертифікованих Присяжних Бухгалтерів (The Association of Chartered Certified Accountants). ACCA є найвідомішою міжнародною асоціацією професійних бухгалтерів і фінансистів, заснованої в 1904 році, яка налічує близько 300 000 студентів та членів асоціації в 160 країнах.
Аудиторська компанія Compass Group запрошує :
 • бухгалтерів, аудиторів, фінансових фахівців, які бажають освоїти міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та отримати акредитацію Асоціації Сертифікованих Присяжних Бухгалтерів Великобританії (АССА).
 • вивчення програми ДипІФР передбачає наявність у слухачів певного рівня професійної бухгалтерської освіти або відповідного практичного досвіду роботи. 

Що ви отримаєте:

 1. Навички застосування міжнародних стандартів (IAS і IFRS) в процесі підготовки фінансової звітності;
 2. Цінні і практичні рекомендації по написанню і оформленню відповідей на екзаменаційні питання;
 3. Диплом з міжнародної фінансової звітності (АССА ДипІФР) після успішної здачі іспиту;
 4. Конкурентну перевагу на ринку праці.

Програма навчання:

I. Система органів, що встановлюють міжнародні стандарти обліку

 • Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і основні принципи

II. Статті фінансової звітності

 • Визнання доходу
 • Основні засоби
 • Знецінення активів
 • Оренда
 • Нематеріальні активи
 • Запаси
 • Фінансові інструменти
 • Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи
 • Виплати працівникам, в т.ч. після закінчення трудової діяльності
 • Податки у фінансовій звітності
 • Вплив змін валютних курсів
 • Біологічні активи і сільськогосподарська продукція
 • Платежі з використанням акцій
 • Витрати на розвідку і оцінку родовищ
 • Оцінка справедливої ​​вартості

III. Подання інформації та її розкриття додаткової 

 • Подання звіту про фінансовий стан, звіту про прибутки і збитки та звіту про інший сукупний дохід
 • Прибуток на акцію
 • Події після звітного періоду
 • Облікова політика, зміна в оцінках і помилки
 • Розкриття щодо зв'язаних сторін
 • Операційні сегменти
 • Вимоги до звітності компаній малого і середнього бізнесу

IV. Підготовка зовнішньої фінансової звітності об'єднаних підприємств, асоційованих компаній та спільних угод 

 • Підготовка консолідованої звітності
 • Об'єднання бізнесу - внутрішньо групові коригування
 • Об'єднання бізнесу - коригування справедливої ​​вартості
 • Об'єднання бізнесу - асоційовані компанії та спільні угоди

Переваги підготовки до іспиту з Аудиторською компанією «Compass Group»: 

 1. Навчання під керівництвом досвідчених викладачів в компанії, яка має 10-річний досвід з проведення підготовки до сертифікаційного іспиту на Диплом АССА з міжнародної фінансової звітності (ДипІФР);
 2. Всі переваги offline навчання: особисте спілкування з викладачем, можливість ставити питання та отримувати відповіді безпосередньо на зайнятті,обмін практичним досвідом з колегами;
 3. Надання літератури в друкованому вигляді кожному слухачеві та отримання додаткової інформації по курсу в електронному вигляді;
 4. Оптимальне поєднання лекційного курсу з рішенням практичних задач;
 5. Можливість пройти пробне тестування, тим самим краще підготуватися до сертифікаційного іспиту.
 6. Комфортний офіс у старовинному центрі Києва, поряд зі станцією метро.

Формат навчання. Навчання проходить по суботах, 10 днів тренінгу з 10.00 до 17.00 год та пробний іспит.

Графік тренінгів на осінь 2019 року: 21, 28 вересня, 5, 19, 26 жовтня, 2, 9, 16, 23 та 30 листопада

Викладачка курсу підготовки: експертка з банківських питань і корпоративних фінансів, бізнес-тренерка, консультантка Олена Сухенко.  Володарка міжнародних сертифікатів: ACCA ДипІФР, GARP, САР/СІРА, CLPP. Має дві профільних вищих освіти, а також багаторічний досвід роботи в Міжнародній фінансовій корпорації та групі Світового банку. Досвід роботи головним бухгалтером і фінансовим менеджером в комерційних структурах більше 14 років. Провела кілька сотень тренінгів з питань МСФЗ, управління кредитними ризиками, фінансами, менеджменту капіталу, фінансового, податкового і управлінського обліку та ін.

Висока результативність тренінґової методики Олени Сухенко підтверджується успішним складанням дипломного іспиту ДипІФР (рос) більшістю учнів, які пройшли підготовку за програмою курсу.

Досягніть успіху разом з Аудиторською компанією Compass Group!